Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Harmonogram štátnych skúšok v akademickom roku 2016/17:

Bakalárske štúdium

Komisia 1

Komisia 2

Komisia 3

 Inžinierské štúdium

Komisia 1

Komisia 2

Komisia 3


Odporúčaná formulácia predstavenia študenta po príchode do štátnicovej komisie:
"Vážený pán predseda, vážení členovia komisie, som študent(ka) XYZ. Dovoľte mi prosím pristúpiť k obhajobe mojej záverečnej práce a k vykonaniu štánej záverečnej skúšky."


Štátnu skúšku môžu vykonať študenti, ktorí splnili všetky podmienky stanovené študijným plánom. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej bakalárskej práce. V tom istom dni sa koná aj druhá časť štátnej skúšky, a to ako ústna komisionálna skúška z troch predmetov stanovených rozpisom jednotiek študijného programu pre záverečný ročník štúdia. Študent si vyžrebuje otázku z každého predmetu štátnej skúšky. Priebeh a vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky sú verejné. Štátna skúška sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej troch ďalších členov komisie. Účasť vedúceho a recenzenta záverečnej bakalárskej práce nie je podmienkou konania štátnej skúšky.

Na štátnu skúšku je študent povinný sa prihlásiť vyplnením a odovzdaním prihlášky. Vyplnená prihláška sa bude odovzdávať pri odovzdávaní záverečných prác a to nasledovne:

02.05.2017 (utorok) o 9:00 hod. - prihláška na štátne skúšky v bakalárskom štúdiu,

09.05.2017 (utorok) o 8:00 hod. - prihláška na štátne skúšky v inžinierskom štúdiu.

Prihlášku na štátne skúšky odovzdáva študent spolu so záverečnou prácou vždy osobne a výhradne v dňoch a čase určenom pre tento termín.


V bakalárskom stupni štúdia je to tretí ročník a štátna skúška sa skladá z týchto predmetov:

Na štátne skúšky sú povinní prihlásiť sa aj študenti ktorí pristúpia ku štátnej skúške opakovane (v predchádzajúcom termíne boli klasifikovaní ako "nevyhovel").

Bakalárske štúdium

  1. Železničná dopravná technológia (železničná dopravná prevádzka 1; železničná dopravná prevádzka 2; informačné systémy v ŽD).
  2. Železničná prepravná technológia (železničná prepravná prevádzka 1; železničná prepravná prevádzka 2; intermodálna preprava)
  3. Ekonomika železničnej dopravy (ekonomika a riadenie podniku; ekonomika železničnej dopravy 1; ekonomika   železničnej dopravy 2).

Externé inžinierske štúdium

V inžinierskom stupni štúdia je to druhý ročník a štátna skúška sa skladá z týchto predmetov:

Povinné predmety:

  1. Dopravné a prepravné procesy (technológia dopravy, modelovanie dopravných a prepravných procesov, logistické a prepravné technológie)
  2. Ekonomika dopravy (ekonomika dopravy, cenytarify v doprave, kontroling)

Výberové predmety:

  1. Manažment (manažment 1, manažment 2)
  2. Osobná doprava a preprava (osobná doprava a preprava 1, osobná doprava a preprava 2)
  3. Podniková stratégia (prognostika, podniková stratégia)