Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Študijný program železničná doprava patrí do študijného odboru doprava a radí sa k technicky zameraným odborom.

Základné informácie:
Termín podania prihlášky do: 30. 4. 2018

Poplatky:

  • za prijímacie konanie 20,- €

Za študijný program v dennej forme sa neplatí školné,

Školné za štúdium v externej forme sa platí:

  1. bakalárske štúdium: 400 €/akademický rok,
  2. inžinierske štúdium: 500 €/akademický rok.

Termín prijímacieho konania: 11.06.2018 - 12.06.2018

Všetci uchádzači sa musia dostaviť v určený deň na prijímací pohovor. Bez prijímacích skúšok budú prijatí uchádzači len z gymnázií s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,50 vrátane a z ďalších (ostatných) stredných škôl s aritmetickým priemerom za predposledný ročník štúdia (nie maturitného ročníka) do 2,00 vrátane.

Podrobnejšie informácie o bakalárskom študiu nájdete tu a o inžinierskom štúdiu tu.

Ďalšie informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov v časti prijímacie konanie.