Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Ponúkame vám možnosť štúdia v akreditovanom bakalárskom a nadväzujúcom inžinierskom študijnom programe „železničná doprava“ v dennej i v externej forme štúdia.

V rámci študijného programu sa absolventi pripravujú pre potreby prevádzkovateľov a užívateľov železničnej, kombinovanej a podnikovej dopravy, ktorí sú schopní riadiť dopravné a prepravné technologické procesy, ako aj podnikové a ekonomické činnosti, a to na základných a stredných stupňoch riadenia.

Profesijné zameranie absolventa tohto typu sa opiera o komplexné znalosti technológie dopravných a prepravných procesov odboru železničnej dopravy, základné znalosti ostatných odborov dopravy, ako aj o náležité podnikateľské znalosti zahrňujúce tvorbu podnikovej stratégie, aplikovaný marketing, operačný a finančný manažment a controlling.

Teoretický základ bakalárskeho štúdia utvárajú disciplíny matematické a fyzikálne, prehlbované v oblasti elektrotechniky a elektroniky, výpočtovej techniky a informatiky. Ďalej sa rozvíjajú vedomosti v špecializovaných predmetoch zameraných na dopravnú geografiu a ekológiu. Vedomosti sa špecificky rozvíjajú v disciplínach technológie, riadenia a ekonomiky dopravných a prepravných činností železníc, a to v rámci predmetov železničná dopravná prevádzka, železničná prepravná prevádzka, tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom, intermodálna preprava, zasielateľstvo, ekonomika železničnej dopravy. Ďalšie disciplíny sú zamerané na riadenie pracovných kolektívov, ako aj na ochranu životného prostredia. Teoretické vedomosti si študenti overujú aj v rámci praktických laboratórnych cvičení v dopravnom laboratóriu a v počítačových učebniach, ako i priamo v železničnej dopravnej a prepravnej prevádzke v rámci odbornej praxe. Súčasťou celého systému vzdelávania sú cudzie jazyky.

Zameranie v bakalárskej forme štúdia sa rozvíja v troch skupinách predmetov:

 • disciplíny dopravných procesov,
 • disciplíny prepravných procesov,
 • disciplíny ekonomiky a manažmentu.

 

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

1 rok

 

2 rok

 

3 rok

 

Teoretický základ inžinierskeho štúdia utvárajú disciplíny aplikovanej matematiky (vrátane operačnej analýzy), aplikovanej mechaniky a štatistiky, ako aj teórie modelovania systémov. Ďalej sa rozvíjajú vedomosti v špecializovaných disciplínach o technológii, riadení a ekonomike dopravno-prepravnej činnosti železničnej dopravy, ako sú dopravné procesy (vrátane osobnej dopravy a modelovania dopravných procesov), prepravné procesy (vrátane osobnej prepravy, medzinárodnej prepravy, logistických a prepravných technológií a modelovania prepravných procesov), ekonomika železničnej dopravy (vrátane kalkulácie vlastných nákladov, cien a taríf v doprave, kontrolingu a modelovania ekonomických procesov), ďalej logistika, podniková stratéga a manažment.

Zameranie v inžinierskej forme štúdia sa rozvíja v troch skupinách predmetov:

  • disciplíny dopravných procesov,
  • disciplíny prepravných procesov,
  • disciplíny ekonomiky a manažmentu,
  • ostatné disciplíny.

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch inžinierskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

4 rok

 

5 rok

 

Na záver štúdia musí absolvent preukázať komplexné systémové vedomosti a tvorivé schopnosti, vrátane zvládnutia základných vedeckých prístupov z oblasti plánovania, riadenia a ekonomiky železničných dopravných a prepravných procesov (vrátane systémov kombinovanej dopravy a vlečkovej prevádzky), a to vo forme štátnej skúšky s obhajobou záverečnej práce.

Témy diplomových prác vychádzajú najmä z potrieb praxe a vedeckovýskumnej činnosti katedry. Zverejňuje ich vedúci katedry na konci prvého ročníka inžinierskeho štúdia. Študent má možnosť oznámiť katedre, o ktorú tému má záujem, prípadne môže tému svojej diplomovej práce navrhnúť do určeného termínu sám. Po tomto termíne študentom určí tému vedúci katedry, a to najneskôr do 30. novembra v poslednom ročníku štúdia.

Konkrétny rozpis predmetov v bakalárskom a inžinierskom stupni štúdia je uvedený tu.