Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Katedra železničnej dopravy ponúka spoluprácu pri spracovaní štúdií a projektov pre prax v týchto oblastiach:

 • technologické procesy v železničnej doprave,
 • modelovanie a simulácia dopravných a logistických systémov,
 • poradenstvo vo vlečkovej prevádzke,
 • posúdenie opatrení v integrovaných dopravných systémoch,
 • posúdenie opatrení pri navrhovaní terminálov intermodálnej prepravy,
 • definovanie užívateľských nárokov na informačné systémy a softvéry v železničnej doprave,
 • ekonomické posúdenie nákladov v železničnej doprave a hodnotenie efektívnosti investícií,
 • dopravnej a spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov,
 • školenia pre zamestnancov železníc na unikátnom výcvikovom modelovom koľajisku,
 • príprava komplexného študijného programu pre strategické potreby konkrétneho subjektu v praxi,
 • riešenie bakalárskych a diplomových prác s problematikou požadovanou výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom,
 • školenia, kurzy, konferencie, odborné semináre, exkurzie,
 • odborné poradenstvo v železničnej doprave a logistike.

Významným výstupom k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti železničnej dopravy a logistiky sú aj bakalárske a diplomové práce vedené zamestnancami Katedry železničnej dopravy.

Zamestnanci katedry prezentujú výsledky svojej vedeckovýskumnej a odbornej činnosti v domácich i zahraničných časopisoch, ako aj v rámci domácich a medzinárodných konferencií, ktoré tiež odborne a organizačne garantujú.

Katedra železničnej dopravy vydáva tieto vedecké časopisy:

 • Železničná doprava a logistika (periodicita dvakrát ročne),
 • Horizons of Railway Transport (periodicita raz ročne).

Katedra organizuje tieto konferencie a semináre, ktoré tvoria platformu na kontakt so zástupcami praxe:

Horizonty železničnej dopravy (ročná periodicita)