Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Prehľad vedecko-výskumných úloh riešených na Katedre železničnej dopravy

Horizon 2020

GoF4R - Governance of the Interoperability Framework for Rail and Intermodal Mobility

Číslo projektu: 730 844

logo GoF4R

web stránka projektu: GoF4R


SkillFul - Skills and Competences Development of Future Transportation Professionals at All Levels

Číslo projektu: 690 660

SKILLFUL logo FINAL RGB

web stránka projektu: SkillFUL


7. rámcový program EÚ

Versatile, Effucient and Longer Wagon for European Transportation (VEL-Wagon)

číslo projektu: 265 610

 logo vel wagon 500

web stránka projektu:    VEL Wagon 


TelliBox – Intelligent MegaSwapBoxes for Advanced Intermodal Freight Transport

číslo projektu: 217856

Telibox

web stránka projektu: TelliBox


Štrukturálne fondy

Prenos inovatívnych poznatkov a technológií v logistickcých a dopravných procesoch

ITMS kód projektu: 26220220006

Číslo projektu: A16492/2009-072

doba riešenia: 2009 - 2011

web stránka projektu: http://pipdal.uniza.sk


Zahraničné granty

EIMIS - European Inter-Modal Information System (Európsky informačný systém pre intermodálnu prepravu)

Číslo projektu: E!4509

doba riešenia:  01.03.2009 – 01.01.2013

zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Kendra, PhD.

 

LOGI-GATE Rfid Reader Gate For Railway Rolling Stock, Road Vehicles And Storage Mechanisms RFID čítacia brána pre železničný vozňový park, cestné vozidlá a manipulačné zariadenia

Číslo projektu: E!5025

doba riešenia: 2010 - 2014

zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Kendra, PhD.


MVTS

Sieťový graf európskej železničnej infraštruktúry - European Railway Infrastructure network

Číslo projektu: E! 4062/ŽU/08 T-08-009-00 

doba riešenia: 2008 - 2011

zodpovedný riešiteľ: Ing. Martin Kendra, PhD.


KEGA

Nové metódy vlakotvorby s podporou výpočtovej techniky a ich spracovanie do multimediálnych učebných textov.

Číslo projektu: 453-012ŽU-4/2010

doba riešenia:  1/2010 – 12/2011

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.


VEGA

Komplexná analýza a klasifikácia nástrojov regulácie dopravy v súvislosti s perspektívami a výzvami liberalizovaného dopravného trhu EÚ

Číslo projektu: 1/0411/08

doba riešenia: 2008 - 2010

zodpovedný riešiteľ: Ing. Eva Nedeliaková, PhD.

Model deľby prepravnej práce v doprave s ohľadom na kapacitu infraštruktúry

Číslo projektu: 1/0432/08 

doba riešenia: 2008 - 2010

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD.

Systémové opatrenia štátu na podporu rozvoja intermodálnej prepravy v podmienkach

Číslo projektu: 1/0595/08 

doba riešenia: 2008 - 2010

zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Kováč, PhD.

Základný výskum faktorov a determinantov ovplyvňujúcich deľbu prepravnej práce v osobnej doprave z teoretických aspektov trvalo udržateľnej mobility.

číslo projektu: 1/0264/10

doba riešenia: 1/2010 – 12/2011

zodpovedný riešiteľ: Ing. Anna Dolinayová, PhD.


Ostatné výskumné úlohy

Novelizácia predpisu ŽSR DP 1 Predpis pre stanovenie prevádzkových intervalov a následných medzičasov,

MDPT SR/PRODOS-01/2006 Vypracovanie regionálneho plánu dopravnej obslužnosti – pilotná štúdia, Etapa 03 – Návrh dopravnej obslužnosti Košického samosprávneho kraja,

Stanovenie objektívneho ukazovateľa na porovnávanie využitia vlakových a rušňových čiat Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s.,

INTERREG IV B Chemlog: Rozvoj železničnej prepravy chemických látok na Slovensku vo väzbe na susedné krajiny a pripravované terminály kombinovanej dopravy. Feasibility study.


Bližšie informácie o vedecko-výskumných úlohách riešených na Katedre železničnej dopravy nájdete v evidencii projektov fakulty PEDAS na stránke http://fpedas.uniza.sk/~vyskum/ prípadne sa informujte u vedeckého tajomníka katedry: Ing. Jana Lalinská.