Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Katedra si uvedomuje potrebu praktickej prípravy v študijnom programe. Na porovnanie získaných teoretických vedomostí s prevádzkou v praxi usporadúva Katedra železničnej dopravy pre svojich študentov exkurzie na rôzne pracoviská železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, zriaďovacie a prekládkové stanice, či terminály kombinovanej dopravy.

S najvýznamnejšími subjektmi v železničnom sektore – so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. uzatvorila Katedra železničnej dopravy zmluvy o vzájomnej spolupráci, na základe ktorých sa realizujú najmä:

  • odborné praxe študentov v rámci študijného programu železničná doprava na pracoviskách zmluvnej strany,
  • odborné stáže pedagogických zamestnancov katedry na pracoviskách zmluvnej strany,
  • odborné exkurzie,
  • odborné semináre a školenia pre zamestnancov zmluvnej strany.

Spolupráca akademickej pôdy so železničnými subjektmi sa však neobmedzuje len na umožnenie exkurzii a praxe pre študentov. Prepojenie teórie a praxe sa uskutočňuje pri zadávaní tém a poskytovanie konzultácií pri riešení diplomových a bakalárskych prác, školení zamestnancov ŽSR v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, či účasťou odborníkov z praxe pri skúšaní na štátnych skúškach.