Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Harmonogram štátnych skúško v akademickom roku 2017/18:

Inžinierské štúdium:

Komisia 1

Komisia 2

Komisia 3

Bakalárske štúdium:

Komisia 1

Komisia 2

Komisia 3


Informácie ku štátnym skúškam v akademickom roku 2017/18:

Odporúčaná formulácia predstavenia študenta po príchode do štátnicovej komisie:
"Vážený pán predseda, vážení členovia komisie, som študent(ka) XYZ. Dovoľte mi prosím pristúpiť k obhajobe mojej záverečnej práce a k vykonaniu štánej záverečnej skúšky."


Štátnu skúšku môžu vykonať študenti, ktorí splnili všetky podmienky stanovené študijným plánom. Súčasťou štátnej skúšky je obhajoba záverečnej bakalárskej práce. V tom istom dni sa koná aj druhá časť štátnej skúšky, a to ako ústna komisionálna skúška z troch predmetov stanovených rozpisom jednotiek študijného programu pre záverečný ročník štúdia. Študent si vyžrebuje otázku z každého predmetu štátnej skúšky. Priebeh a vyhlásenie výsledkov štátnej skúšky sú verejné. Štátna skúška sa koná za prítomnosti predsedu komisie a najmenej troch ďalších členov komisie. Účasť vedúceho a recenzenta záverečnej bakalárskej práce nie je podmienkou konania štátnej skúšky.

Na štátnu skúšku je študent povinný sa prihlásiť vyplnením a odovzdaním prihlášky. Vyplnená prihláška sa bude odovzdávať pri odovzdávaní záverečných prác a to nasledovne:

30.04.2018 (pondelok) o 9:00 hod. - prihláška na štátne skúšky v bakalárskom štúdiu,

07.05.2018 (pondelok) o 9:00 hod. - prihláška na štátne skúšky v inžinierskom štúdiu.

Prihlášku na štátne skúšky odovzdáva študent spolu so záverečnou prácou vždy osobne a výhradne v dňoch a čase určenom pre tento termín.


V bakalárskom stupni štúdia je to tretí ročník a štátna skúška sa skladá z týchto predmetov:

Na štátne skúšky sú povinní prihlásiť sa aj študenti ktorí pristúpia ku štátnej skúške opakovane (v predchádzajúcom termíne boli klasifikovaní ako "nevyhovel").

Bakalárske štúdium (len externá forma)

  1. Železničná dopravná technológia (železničná dopravná prevádzka 1; železničná dopravná prevádzka 2; informačné systémy v ŽD).
  2. Železničná prepravná technológia (železničná prepravná prevádzka 1; železničná prepravná prevádzka 2; intermodálna preprava)
  3. Ekonomika železničnej dopravy (ekonomika a riadenie podniku; ekonomika železničnej dopravy 1; ekonomika   železničnej dopravy 2).

Externé inžinierske štúdium

V inžinierskom stupni štúdia je to druhý ročník a štátna skúška sa skladá z týchto predmetov:

Povinné predmety:

  1. Dopravné a prepravné procesy (technológia dopravy, modelovanie dopravných a prepravných procesov, logistické a prepravné technológie)
  2. Ekonomika dopravy (ekonomika dopravy, cenytarify v doprave, kontroling)

Výberové predmety:

  1. Manažment (manažment 1, manažment 2)
  2. Osobná doprava a preprava (osobná doprava a preprava 1, osobná doprava a preprava 2)
  3. Podniková stratégia (prognostika, podniková stratégia)