Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Štúdium železničnej dopravy ako technicko-technologickej disciplíny s doplnením ekonomického rozmeru vzdelania je jedinečné na Slovensku i v strednej Európe. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie primárne na železničnom trhu, ale i na trhu služieb s ďalšími dopravnými, zasielateľskými a logistickými službami. Potupná zmena štruktúry pracovného trhu v SR s prenášaním dôrazu na potrebu absolventov technických disciplín a generačnej výmeny v dopravných spoločnostiach dodáva váhu absolventom študijného programu železničná doprava.

Katedra železničnej dopravy kladie dôraz aj na praktickú stránku prípravy absolventov. V bakalárskom stupni štúdia je zaradený predmet odborná prax, v rámci ktorého študenti praxujú na vybraných prevádzkach Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., pričom táto je vykonávaná na zmluvnej báze katedry a uvedených spoločností. Vypracovanie záverečných prác pre potreby týchto spoločností poskytuje študentom riešiť praktické problémy a pri preukázaní dostatočných zručností si môže zvýšiť šance na zamestnanie sa v týchto spoločnostiach i v rámci ich adaptačných programov pre absolventov.

Štúdium na katedre železničnej dopravy ponúka:

 • získanie komplexných vedomostí v technike, technológií, marketingu, manažmente a ekonomických procesoch v oblasti železničnej dopravy,
 • výučbu v špecializovaných učebniach so špecializovanými softvérovým produktmi a v dopravnom laboratóriu,
 • prípravu na odbornosť a kvalifikáciu pre prácu v strednom a vyššom manažmente v železničnom sektore,
 • odborné praxe a exkurzie v podnikoch železničnej dopravy a v logistických podnikoch,
 • podporu záujemcom a nadšencom železničnej dopravy organizovaným aktivitám Klubu priateľov železníc (exkurzie, samostatná práca v dopravnom laboratóriu nad rámec študijných osnov),
 • podporu štúdia odbornou literatúrou vydanou zamestnancami katedry – učebnice a skriptá vydané ku každému predmetu,
 • možnosť stáže a získania informácií pri riešení záverečných prác na zmluvnom základe katedry a najvýznamnejších podnikov v železničnom sektore,
 • po úspešnom absolvovaní prvého stupňa štúdia a splnení podmienok pre prijatie na inžinierske štúdium kontinuálne pokračovanie v druhom stupni štúdia v rovnakom nadväzujúcom študijnom programe.

Externé štúdium je organizované formou prednášok a konzultácií, ktoré sú sústredené do dvojtýždňových blokov v každom semestri. V zimnom semestri je to v septembri a v letnom semestri je to v januári.

Absolvent študijného programu železničná doprava v inžinierskom stupni štúdia bude schopný:

 • plánovať a riadiť železničnú dopravu,
 • posudzovať technologické požiadavky na projekty modernizácie železničnej infraštruktúry,
 • posudzovať technologické požiadavky na projekty systémov koordinovanej dopravy,
 • definovať užívateľské požiadavky na informačné systémy v železničnej doprave a logistike,
 • plánovať a riadiť procesy zasielateľskej a logistickej spoločnosti,
 • stanovovať cenu za prepravu a navrhovať tarify,
 • stanoviť ekonomické a prognostické modely v doprave,
 • manažérsky rozhodovať v sektore železničnej dopravy.

Absolventi študijného programu železničná doprava sa uplatňujú najmä v  organizáciách a spoločnostiach v sektore železničnej dopravy i všeobecne v doprave, a to doma i v zahraničí:

 • orgány štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, vyššie územné celky a pod.),
 • podniky správcu železničnej infraštruktúry,
 • železničné podniky prevádzkujúce osobnú a nákladnú železničnú dopravu,
 • koordinátori integrovaných dopravných systémov,
 • zasielateľské spoločnosti,
 • logistickí operátori,
 • výskumné, vývojové a projekčné organizácie s dopravným zameraním,
 • stredné odborné a vysoké školy,
 • a iné.

Konkrétne sa naši absolventi uplatnili v týchto organizáciách a spoločnostiach:

 • Železnice Slovenskej republiky
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • ČD Cargo a.s.
 • LTE Slovakia a.s.
 • RegioJet a.s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Výskumný ústav dopravný a.s.
 • Siemens s.r.o.
 • Simcon s.r.o.
 • Budamar a.s.
 • Oltis Slovakia a.s.
 • Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
 • Metrans (Danubia) a.s.
 • Slov-Vagon a.s.
 • Slovnaft a.s.
 • LOKORAIL a.s.
 • AWT a.s.
 • Třinecké železárny
 • RailNet Europe
 • BF Logistics s.r.o.
 • Kuhne+Nagel s.r.o.
 • DHL
 • PSŽ
 • Investex gorup s.r.o.
 • AK Signal a.s.
 • REMING CONSULT a.s.
 • a mnohé ďalšie zasielateľské spoločnosti,
 • Vyššie územné celky (odbory dopravy).