Katedra železničnej dopravy Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Get Adobe Flash player

Témy záverečných prác pre nový akademický rok 2018/2019

Záverečnou prácou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia, ako aj schopnosť používať ich pri riešení praktických úloh v rámci daného odboru štúdia.

Študenti, ktorí chcú ísť na štátne skúšky v akademickom roku 2018/2019 (súčasný 2 roč. bakalárskeho štúdia v dennej, 1. roč. inžinierskeho štúdia v dennej forme a 2. ročník inžinierskeho štúdia v externej forme) si musia tému svojej záverečnej práce navrhnúť sami najneskôr do 30. marca 2018. Návrhy tém záverečných prác predkladajte na tomto formulári doc. Mašekovi podpísané vedúcim práce aj študentom. Vedúci záverečnej práce môže byť z akademickej pôdy tak aj z praxe.

Zoznam volných tém záverečných prác z praxe je tu. Pozorne si prečítajte aj pokyny na konci dokumentu.

Dňa 7. marca 2018 od 9:00 v UPC Paľova búda sa uskutoční stretnutie so zástupcami železničných podnikov z Čiech a zo Slovenska. Stretnutie môžete využiť okrem iného aj na získanie podnetov a tém pre budúce záverečné práce.

Záväzné zadania záverečných prác budú študentom odovzdané v máji 2018. O termíne odovzdávania zadaní prác budete informovaní.

Študenti, ktorí v minulý rok neodovzdali záverečnú prácu nemusia žiadať o vystavenie nového zadania, pôvodná téma a zadanie im ostáva platné aj pre tento akademický rok.


Študenti sú povinní odovzdať záverečnú prácu v zviazanom obale podľa jednotného fakultného vzoru. Výrobu obalu zabezpečuje EDIS. Tento obal si MUSIA študenti objednať sami. Na bakalársku prácu sa používa mäkká väzba a na diplomovú prácu sa používa tvrdá väzba.

Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu spolu s ostatnými náležitosťami podľa pokynov určených a vysvetlených na seminároch k záverečným prácam a to nasledovne:

30.04.2018 (pondelok) - bakalárske práce o 9:00,

07.05.2018 (pondelok) - diplomové práce o 9:00.

Ku každej záverečnej práci, vloženej do centrálneho registra záverečných prác, je vystavený protokol originality, ktorého správna interpretácia je vysvetlená v manuáli.

Záverečné práce sa budú odovzdávať v priestoroch dopravného laboratória podľa rozpisu na dverách. Záverečnú prácu je možné odovzdať len v určený deň a určený čas osobne každý jeden študent.

Každú študent, ktorý chce ísť na štátne skúšky, musí najneskôr pri odovzdávaní záverečných prác odovzdať vyplnenú prihlášku na štátne skúšky. Predmety v prihláške vypisujú iba študenti ext. bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí opakujú niektorý z predmetov z predošlých štátnych skúšok. Ostatní študenti predmety nevypĺňajú.

Pri odovzdávaní budú študentom oznámené pokyny ku štátnym skúškam.


Zodpovedným koordinátorom katedry železničnej dopravy pre agendu záverečných prác a štátnych skúšok je doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. (č. dv. BF420, tel. č. +421-41-513 3423, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.)

Náležitosti záverečnej práce sú uvedené v manuáli pre úpravu záverečných prác na Katedre železničnej dopravy (aktualizacia február 2018).


Študent je povinný odovzdať

  1. dva kusy zviazanej a podpísanej práce (vyhlásenie), v jednej musí byť vložený originál zadania práce;
  2. dva kusy podpísanej a zopnutej licenčnej zmluvy, ktorú vyplní pri vkladaní práce do CRZP, systém ju vygeneruje a študent ju vytlačí, zopne a podpíše;
  3. jeden kus prehlásenia o vložení práce do systému CRZP – vygeneruje sa pri vložení práce, treba ju vytlačiť a prinesť – neviazať k licenčnej zmluve!;
  4. vypísanú prihlášku na štátne skúšky (obsahuje povinné aj výberové predmety) – formulár je na stránke KŽD.

Záverečné práce sú archivované po dobu piatich rokov v čiastkovej knižnici na katedre, zodpovedný pracovník Ing. Lumír Pečený, PhD. (č.dv. BF090, tel.č. +421-41-513 3428, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.).

Od akademického roku 2011/12 sú záverečné práce zverejnené v elektronickej podobe na stránke centrálneho registra záverečných prác, spravovanej Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR.


Všetky posudky záverečných prác (aj vedúcich aj oponentov) musia byť odovzdané na katedre do 18.5.2018!

Formuláre posudkov záverečných prác: