Klub priateľov železníc pri Žilinskej univerzite v Žiline je študentská organizácia s dlhoročnou tradíciou, ktorá združuje študentov so záujmom o železničnú dopravu a interesom získať nové a rozšíriť si stávajúce poznatky v rôznych aspektoch železničnej dopravy. Hlavným predmetom činnosti klubu je preto organizácia exkurzií priamo v prevádzke železníc, kde členovia klubu získavajú dôležité poznatky z praxe. V rámci dobrých vzťahov s Katedrou železničnej dopravy, na ktorej študujú takmer všetci členovia klubu, sa klub podieľa na aktívnej propagácií študijného odboru železničná doprava napríklad počas dní otvorených dverí na Fakulte PEDAS.

Dlhú tradíciu medzi členmi klubu má dobrovoľnícka činnosť pri renovácii historickej železničnej techniky, prípadne pri organizácii železničných podujatí pre verejnosť, pri ktorých klub spolupracuje najmä so Spolkom výhrevne Vrútky. Pozoruhodnou oblasťou činnosti je organizácia jázd mimoriadnych vlakov, ktoré klub usporadúva pre svojich členov alebo pre verejnosť zväčša na tratiach so zastavenou osobnou dopravou.

Bližšie informácie o Klube priateľov železníc a kontakty:

kpzzu@fpedas.uniza.sk

https://fpedas.uniza.sk/~kpzzu/

Zatvoriť