Záverečné práce pre akademický rok 2021/2022

Záverečnou prácou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia, ako aj schopnosť používať ich pri riešení praktických úloh v rámci daného odboru štúdia.

V nasledujúcom zozname sú uvedené všetky doposiaľ vypísané záverečné práce (aj bakalárske aj diplomové) pre študetnov končiacich v akademickom roku 2021/2022. (Aktualizované 16.3.2021)

Upravené pokyny vzhľadom na aktuálnu zmenu spôsobu výučby!

Tento rok si tému dohodnete diaľkovo a nemusíte ju odovzdať na predpísanom formulári s Vaším podpisom a podpisom vedúceho práce.
Keď si tému dohodnete, tak aby to bolo všetko jasné Vám aj vedúcemu, tak tému nahlási rovno Váš vedúci. Všetci zamestnanci KŽD a doktorandi o tomto spôsobe vedia a majú s Vami spolupracovať, pokyny dostali. S vlastnou témou práce kontaktujte priamo zamestnancov alebo doktorandov (iba bakalárske práce). Oni Vám poradia, ak sa im práca nebude hodiť k ich zameraniu, resp. komu inému sa máte ozvať.
Ak by ste chceli vedúceho mimo KŽD, mimo PEDAS alebo mimo UNIZA, tak dohodnutú tému pošlete Vy spolu s údajmi o vedúcom práce doc. Mašekovi.

Študenti, ktorí v minulý rok neodovzdali záverečnú prácu nemusia žiadať o vystavenie nového zadania, pôvodná téma a zadanie im ostáva platné aj pre tento akademický rok.

V prípade otázok kontaktujte doc. Mašeka.

Záverečné práce v akademickom roku 2020/2021

Študenti sú povinní odovzdať záverečnú prácu v zviazanom obale podľa jednotného vzoru. Výrobu obalu zabezpečuje EDIS. Tento obal si  študenti objednať sami. Na bakalársku prácu sa používa mäkká väzba a na diplomovú prácu sa používa tvrdá väzba. Vzor obalu záverečnej práce je TU.

Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu spolu s ostatnými náležitosťami podľa pokynov určených a vysvetlených na seminároch k záverečným prácam a to nasledovne:

  • 25.4.2022 (pondelok) - bakalárske práce,
  • 02.5.2022 (pondelok) - diplomové práce.

Ku každej záverečnej práci, vloženej do centrálneho registra záverečných prác, je vystavený protokol originality, ktorého správna interpretácia je vysvetlená v manuáli.

 

Prihlasovanie na štátnu skúšku:

Na štátnu skúšku je študent povinný prihlásiť sa písomne do 15.4.2022 a to na predpísanom tlačive. Podpísané tlačivo (scan alebo foto) mailom pošlite doc. Mašekovi

Záverečné práce sa budú odovzdávať v priestoroch dopravného laboratória podľa rozpisu zverejneného na dverách. Záverečnú prácu je možné odovzdať len v určený deň a určený čas t.j. osobne každý jeden študent. Pri odovzdávaní záverečných prác budú študentom oznámené pokyny ku štátnym skúškam.

Študent je povinný odovzdať

  1. dva kusy zviazanej a podpísanej práce (vyhlásenie), v jednej musí byť vložený originál zadania práce;
  2. dva kusy podpísanej a zopnutej licenčnej zmluvy, ktorú vyplní pri vkladaní práce do CRZP, systém ju vygeneruje a študent ju vytlačí, zopne a podpíše;
  3. jeden kus prehlásenia o vložení práce do systému CRZP – vygeneruje sa pri vložení práce, treba ju vytlačiť a priniesť – neviazať k licenčnej zmluve!;
  4. vypísanú prihlášku na štátne skúšky (obsahuje povinné aj výberové predmety) – formulár je na stránke KŽD.

Od akademického roku 2011/12 sú záverečné práce zverejnené v elektronickej podobe na stránke centrálneho registra záverečných prác, spravovanej Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR.

Zodpovedným koordinátorom katedry železničnej dopravy pre agendu záverečných prác a štátnych skúšok je doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. (BF 420, tel. č. +421-41-513 3419).

Náležitosti záverečnej práce sú uvedené v manuáli pre úpravu záverečných prác na Katedre železničnej dopravy (aktualizácia január 2019).

Zatvoriť