Študijný program dopravné služby v osobnej doprave

Absolvent bakalárskeho študijného programu dopravné služby v osobnej doprave nadobudne teoretické vedomosti v oblasti matematicko-štatistických základov jednotlivých dopravných technológií, procesov a logistických systémov, základy legislatívy v dopravných službách a turizme, dopravnej sústavy, ekonomiky a všeobecnej ekonomickej teórie, informačných technológií, ako aj základy dopravných a prepravných prostriedkov – ich prepravné charakteristiky. Na tejto teoretickej báze sa budú rozvíjať odborné disciplíny zamerané na problematiku marketingu, technológie prepravy osôb cestnou, železničnou, vodnou a leteckou dopravou, ako aj prevádzku, ekonomiku a riadenie prepravy osôb. 

Absolvent získa schopnosť hodnotiť prepravné podmienky jednotlivých druhov dopravy, špecifikovať najvhodnejšie postupy vo výbere druhu dopravy s cieľom zabezpečiť dopravnú obsluhu daného územia v primeranej kvalite a v nadväznosti na predpokladaný regionálny rozvoj a najmä schopnosť zabezpečiť integráciu jednotlivých druhov dopravy tak, aby dopravný systém čo najviac vyhovoval požiadavkám cestujúcich a predstavoval konkurencieschopný systém k individuálnej doprave.

Zameranie štúdia sa rozvíja v týchto skupinách predmetov:

    • disciplíny dopravných procesov,
    • disciplíny prepravných procesov,
    • disciplíny ekonomiky a manažmentu,
    • ostatné disciplíny.

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch bakalárskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

Image
Image
Image
Zatvoriť