Študijný program železničná doprava

Náplň bakalárskeho štúdia

V rámci študijného programu bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského vzdelania) absolventi nadobúdajú znalosti a zručnosti požadované v podmienkach prevádzkovania železničnej dopravy, podnikovej dopravy a intermodálnej prepravy a sú schopní riadiť dopravné a prepravné technologické procesy, ako aj základné podnikové ekonomické činnosti alebo samostatne podnikať v oblasti dopravných služieb.

Profesijné zameranie absolventa sa opiera o  znalosti v oblasti železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, ako aj o základné znalosti ostatných odborov dopravy. Absolvent má nevyhnutné odborné a podnikateľské znalosti zahrňujúce ekonomiku a manažment dopravného podniku.

Absolvent študijného programu získa základné znalosti z teórie dopravy, z oblasti technológie dopravných a prepravných procesov, ako aj z oblasti ekonomiky riadenia podniku, podnikania v doprave a informatiky. Vedomosti sa špecificky rozvíjajú tak, aby absolvent vedel riadiť a organizovať dopravnú prevádzku. Teoretické vedomosti si študenti overujú v rámci praktických laboratórnych cvičení v dopravnom laboratóriu a v počítačových učebniach, ako aj priamo v železničnej prevádzke v rámci odbornej praxe.

Súčasťou vzdelávania je aj možnosť absolvovať dopravný kurz výpravcu s praktickou spôsobilosťou na výkon tejto funkcie. Pri výučbe je aplikovaná výpočtová technika, najmä v oblasti informačných a riadiacich systémov, ekonomiky a finančného rozhodovania.

Jazyková príprava je súčasťou celého systému vzdelávania s cieľom umožniť prácu so zahraničnou odbornou literatúrou a odbornú komunikáciu v cudzích jazykoch.

Absolvent študijného odboru dokáže prezentovať ponuku dopravných služieb, riadiť a organizovať prepravné reťazce a navrhnúť variantné možnosti prepravy s ohľadom na minimalizáciu nákladov a životné prostredie.

Na záver štúdia musí absolvent preukázať komplexné systémové vedomosti pri obhajobe záverečnej práce.

Po absolvovaní štúdia sa absolventi na základe získaných vedomostí, poznatkov a praktických návykov primárne uplatnia na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej prevádzky, ako aj v zasielateľských podnikoch, u dopravných operátorov alebo dopravných útvaroch priemyselných podnikov, v subjektoch pôsobiacich na dopravnom trhu, ako aj v orgánoch štátnej správy pri manažovaní dopravy.

Náplň inžinierskeho štúdia

Teoretický základ inžinierskeho štúdia utvárajú disciplíny aplikovanej matematiky (vrátane operačnej analýzy), aplikovanej mechaniky a štatistiky, ako aj teórie modelovania systémov. Ďalej sa rozvíjajú vedomosti v špecializovaných disciplínach o technológii, riadení a ekonomike dopravno-prepravnej činnosti železničnej dopravy, ako sú dopravné procesy (vrátane osobnej dopravy a modelovania dopravných procesov), prepravné procesy (vrátane osobnej prepravy, medzinárodnej prepravy, logistických a prepravných technológií a modelovania prepravných procesov), ekonomika železničnej dopravy (vrátane kalkulácie vlastných nákladov, cien a taríf v doprave, kontrolingu a modelovania ekonomických procesov), ďalej logistika, podniková stratéga a manažment.

Zameranie v inžinierskej forme štúdia sa rozvíja v týchto skupinách predmetov:

    • disciplíny dopravných procesov,
    • disciplíny prepravných procesov,
    • disciplíny ekonomiky a manažmentu,
    • ostatné disciplíny.

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch inžinierskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

Image
Image
Image
Image
Image
Zatvoriť