História katedry železničnej dopravy

História katedry železničnej dopravy je úzko spätá s históriou Žilinskej univerzity. Začiatky jej pôsobenia možno datovať od 1. októbra 1952, kedy vznikla pri Vysokom učení technickom v Prahe fakulta železničná. O rok neskôr sa fakulta transformovala na Vysokú školu železničnú, kde na fakulte dopravnej vznikla katedra organizácie vlakovej dopravy (dopravná a komerčná prevádzka).

Je zrejmé, že výchova špecializovaných dopravných inžinierov pre železničnú dopravu bola od začiatku prioritou tejto školy. Svedčí o tom okrem iného aj skutočnosť, že študenti počínajúc tretím ročníkom (od roku 1954 do roku 1958) dostali od ministerstva dopravy upravené železničiarske uniformy, ktoré zvyšovali hrdosť na príslušnosť k rezortu.  

V roku 1959 bola škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú a v roku 1960 sa sídlo školy prenieslo z Prahy do Žiliny. V roku 1962 bola preto škola premenovaná na Vysokú školu dopravnú v Žiline, a následne rozširovaním svojho zamerania bola v roku 1979 premenovaná na Vysokú školu dopravy a spojov. Dnešný názov školy – Žilinská univerzita v Žiline, vstúpil do platnosti v roku 1996.   

 Súčasná katedra železničnej dopravy prešla od začiatkov jej vzniku viacerými organizačnými zmenami, vrátane rôznych rozčlenení, fúzii a názvov. Postupne došlo ku zlúčeniu špecializovaných katedier, najskôr  zaoberajúcich sa železničnou dopravnou a železničnou prepravnou prevádzkou (katedra železničnej dopravy a prepravy) a neskôr (v roku 1990) došlo aj k spojeniu s katedrou ekonomiky železničnej dopravy a vznikla katedra železničnej dopravy. Tejto fúzii bolo prispôsobené aj vnútorné organizačné členenie katedry na tri oddelenia, a to: oddelenie dopravných procesov, oddelenie prepravných procesov a oddelenie manažmentu.

Vo funkcii vedúceho katedry od jej založenia pôsobili:

 • prof. Dr. Josef Starý,
 • prof. Ing. Jaroslav Racek,
 • prof. JUDR. Alexander Petrovský,
 • doc. Ing. Bedřich Bureš,
 • doc. Ing. Henrich Klečka, CSc.,
 • doc. Ing. Jan Daněk, CSc.,
 • doc. Ing. Jaroslav Vonka, CSc.,
 • doc. Ing. František Flodr, CSc.,
 • prof. Ing. Vojtech Petro, CSc.,
 • doc. Ing. Eva Adamicová, CSc.,
 • prof. Ing. Karel Voleský, CSc.,
 • doc. Ing. Milan Kováč, PhD.,
 • prof. Ing. Jozef Majerčák, PhD.

Katedra železničnej dopravy je v súčasnosti stabilnou súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra zabezpečuje najmä výučbu predmetov profilujúcich disciplín. Detailne plány výučby sú zverejnené na IS vzdelávanie https://vzdelavanie.uniza.sk/vzdelavanie/plany.php

 V rámci katedry funguje (od roku 1994) aj nové špecializované dopravné laboratórium simulujúce reálne podmienky železničnej dopravy. Od roku 2015 zabezpečuje katedra aj výučbu v špecializovanom kurze výpravcov pre študentov katedry spolu s Inštitútom vzdelávania v Žiline.

Katedra garantuje študijné programy v odbore doprava:

 • železničná doprava (bakalársky a inžiniersky stupeň v dennej a externej forme štúdia)
 • dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň v dennej forme štúdia).
Zatvoriť