Spolupráca s praxou

Katedra si uvedomuje potrebu praktickej prípravy v študijnom programe. Na porovnanie získaných teoretických vedomostí s prevádzkou v praxi usporadúva Katedra železničnej dopravy pre svojich študentov exkurzie na rôzne pracoviská železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, zriaďovacie a prekládkové stanice, či terminály kombinovanej dopravy.

S najvýznamnejšími subjektmi v železničnom sektore – so Železnicami Slovenskej republiky, Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a so Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s. uzatvorila Katedra železničnej dopravy zmluvy o vzájomnej spolupráci, na základe ktorých sa realizujú najmä:

 • odborné praxe študentov v rámci študijného programu železničná doprava na pracoviskách zmluvnej strany,
 • odborné stáže pedagogických zamestnancov katedry na pracoviskách zmluvnej strany,
 • odborné exkurzie,
 • odborné semináre a školenia pre zamestnancov zmluvnej strany.

Spolupráca akademickej pôdy so železničnými subjektmi sa však neobmedzuje len na umožnenie exkurzii a praxe pre študentov. Prepojenie teórie a praxe sa uskutočňuje pri zadávaní tém a poskytovanie konzultácií pri riešení diplomových a bakalárskych prác, školení zamestnancov ŽSR v dopravnom laboratóriu Katedry železničnej dopravy, či účasťou odborníkov z praxe pri skúšaní na štátnych skúškach.

Katedra železničnej dopravy ponúka spoluprácu pri spracovaní štúdií a projektov pre prax v týchto oblastiach:

 • technologické procesy v železničnej doprave,
 • modelovanie a simulácia dopravných a logistických systémov,
 • poradenstvo vo vlečkovej prevádzke,
 • posúdenie opatrení v integrovaných dopravných systémoch,
 • posúdenie opatrení pri navrhovaní terminálov intermodálnej prepravy,
 • definovanie užívateľských nárokov na informačné systémy a softvéry v železničnej doprave,
 • ekonomické posúdenie nákladov v železničnej doprave a hodnotenie efektívnosti investícií,
 • dopravnej a spojovej politiky a identifikovania spoločensky optimálnej úrovne dopravných a spojových systémov,
 • školenia pre zamestnancov železníc na unikátnom výcvikovom modelovom koľajisku,
 • príprava komplexného študijného programu pre strategické potreby konkrétneho subjektu v praxi,
 • riešenie bakalárskych a diplomových prác s problematikou požadovanou výskumnými organizáciami a podnikateľským sektorom,
 • školenia, kurzy, konferencie, odborné semináre, exkurzie,
 • odborné poradenstvo v železničnej doprave a logistike.

Významným výstupom k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti železničnej dopravy a logistiky sú aj bakalárske a diplomové práce vedené zamestnancami Katedry železničnej dopravy.

Zamestnanci katedry prezentujú výsledky svojej vedeckovýskumnej a odbornej činnosti v domácich i zahraničných časopisoch, ako aj v rámci domácich a medzinárodných konferencií, ktoré tiež odborne a organizačne garantujú.

Katedra železničnej dopravy vydáva vedecký časopis Transport Technic and Technology (periodicita dvakrát ročne) a tiež organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Horizonty železničnej dopravy, ktora tvorí platformu na kontakt so zástupcami praxe.

Zatvoriť