Štátne skúšky a záverečné práce

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 2022/2023

V nasledujúcom dokumente je zverejený harmonogram štátnych záverečných skúšok v akademickom roku 2022/2023.

Záverečné práce pre akademický rok 2023/2024

Záverečnou prácou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia, ako aj schopnosť používať ich pri riešení praktických úloh v rámci daného odboru štúdia.

V nasledujúcom dokumente je spracovaný zoznam vypísaných tém záverečných prác pre akademický rok 2023/2024. V uvedenom dokumente sú témy záverečných prác uvedené BEZ vedúcich, preto každú jednu tému si dohaduje študent sám s potenciálnym vedúcim práce, ktorým má byť zamestnanec (alebo doktorand) katedry. Pokyny k výberu záverečnej práce sú uvedené na konci dokumentu. 

Tému nahlasuje priamo vedúci práce. Všetci zamestnanci KŽD a doktorandi o tomto spôsobe vedia a majú s Vami spolupracovať, pokyny dostali. S vlastnou témou práce kontaktujte priamo zamestnancov alebo doktorandov (iba bakalárske práce). Oni Vám poradia, ak sa im práca nebude hodiť k ich zameraniu, resp. komu inému sa máte ozvať.

V nasledujúcom zozname je zverejnený zoznam záverečných prác pre budúci akademický rok 2023/2024. Postup výberu témy záverečnej práce je uvedený na konci samotného dokumentu.

Ak by ste chceli vedúceho mimo KŽD, mimo PEDAS alebo mimo UNIZA, tak dohodnutú tému pošlete Vy spolu s údajmi o vedúcom práce doc. Mašekovi.

Študenti, ktorí v minulý rok neodovzdali záverečnú prácu nemusia žiadať o vystavenie nového zadania, pôvodná téma a zadanie im ostáva platné aj pre tento akademický rok.

V prípade otázok kontaktujte doc. Mašeka.

Záverečné práce v akademickom roku 2022/2023

Študenti sú povinní odovzdať záverečnú prácu v zviazanom obale podľa jednotného vzoru. Výrobu obalu zabezpečuje EDIS. Tento obal si študenti objednať sami. Na bakalársku prácu sa používa mäkká väzba a na diplomovú prácu sa používa tvrdá väzba. Vzor obalu záverečnej práce

Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu spolu s ostatnými náležitosťami podľa pokynov určených a vysvetlených na seminároch k záverečným prácam a to nasledovne:

  • 24.4.2023 (pondelok) o 10:00 hod. - bakalárske práce,
  • 28.4.2023 (piatok) o 9:00 hod. - diplomové práce.

Ku každej záverečnej práci, vloženej do centrálneho registra záverečných prác, je vystavený protokol originality, ktorého správna interpretácia je vysvetlená v manuáli.

Prihlasovanie na štátnu skúšku:

Na štátnu skúšku je študent povinný prihlásiť sa písomne do 21.4.2023 a to na predpísanom tlačive. Podpísané tlačivo (originál) odovzdajte doc. Mašekovi.

Odloženie sprístupnenia záverečnej práce (utajenie práce):

V nasledujúcom odkaze nájdete tlačivo na odloženie sprístupnenia záverečnej práce.

Záverečné práce sa budú odovzdávať v priestoroch dopravného laboratória podľa rozpisu zverejneného na dverách. Záverečnú prácu je možné odovzdať len v určený deň a určený čas t.j. osobne každý jeden študent. Pri odovzdávaní záverečných prác budú študentom oznámené pokyny ku štátnym skúškam.

Študent je povinný odovzdať

  1. dva kusy zviazanej a podpísanej práce (vyhlásenie), v jednej musí byť vložený originál zadania práce;
  2. dva kusy podpísanej a zopnutej licenčnej zmluvy, ktorú vyplní pri vkladaní práce do CRZP, systém ju vygeneruje a študent ju vytlačí, zopne a podpíše;
  3. jeden kus prehlásenia o vložení práce do systému CRZP – vygeneruje sa pri vložení práce, treba ju vytlačiť a priniesť – neviazať k licenčnej zmluve!
  4. jeden kus práce v elektronickej forme na USB alebo CD.

Od akademického roku 2011/12 sú záverečné práce zverejnené v elektronickej podobe na stránke centrálneho registra záverečných prác, spravovanej Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR.

Zodpovedným koordinátorom katedry železničnej dopravy pre agendu záverečných prác a štátnych skúšok je doc. Ing. Jaroslav Mašek, PhD. (BF420, tel. č. +421/41/513 34 19).

Náležitosti záverečnej práce sú uvedené v manuáli pre úpravu záverečných prác na Katedre železničnej dopravy (aktualizácia marec 2023).

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť