Štátne skúšky a záverečné práce

Záverečné práce pre akademický rok 2024/2025

Záverečnou prácou sa overujú vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré študent získal počas štúdia, ako aj schopnosť používať ich pri riešení praktických úloh v rámci daného odboru štúdia.

Pokyny k výberu záverečnej práce sú nasledovné:

Každý študent si dohaduje tému sám s potencionálnym vedúcim práce, ktorý má byť zamestnanec/doktorand (iba bakalárske práce) katedry. Vytvorenú tému nahlasuje priamo vedúci práce do systému (názov práce, cieľ práce a osnova). Všetci zamestnanci KŽD a doktorandi o tomto spôsobe vedia a majú spolupracovať so študentami, pokyny dostali. Oni Vám poradia, ak sa im práca nebude hodiť k ich zameraniu, resp. komu inému sa máte ozvať.

V prípade výberu témy z praxe, prosím, kontaktujte Ing. Lenku Černú, PhD. a pri výbere témy, pri ktorej je uvedené meno školiteľa z KŽD, prosím, kontaktujte príslušného školiteľa. Zoznam môže byť ešte v priebehu mesiaca marec aktualizovaný a doplnený o témy zo strany KŽD. Témy z praxe sú uzavreté. Stále máte možnosť navrhnúť vlastnú tému, prípadne tému, ktorú ste si dohodli individuálne s vybranou spoločnosťou a nie je v zozname zverejnených a dostupných tém. 

Zoznam voľných tém záverečných prác je uvedený v nasledujúcom aktualizovanom zozname.

Termín na nahlásenie vlastných tém je do 31.3.2024. V prípade, že študent nevyužije možnosť nahlásenia vlastnej témy, bude mu téma pridelená.

V priebehu mesiaca marec, budú na stránke katedry zverejnené aj témy z praxe.

Možnosť pre spoluprácu na záverečnej práci je aj na Konferencií pre študentov FPEDAS „Objav príležitosti PEDAS“, ktorá sa uskutoční 13.3.2024 o 10:00.

Ak by ste chceli vedúceho mimo KŽD, mimo PEDAS alebo mimo UNIZA, tak dohodnutú tému pošlete Vy spolu s údajmi o vedúcom práce Ing. Lenke Černej, PhD.

Študenti, ktorí v minulý rok neodovzdali záverečnú prácu nemusia žiadať o vystavenie nového zadania, pôvodná téma a zadanie im ostáva platné aj pre tento akademický rok.

Do 31.10.2024 musíte mať pridelené oficiálne zadanie záverečnej práce (akademický kalendár).

V prípade otázok kontaktujte Ing. Lenku Černú, PhD.

Záverečné práce v akademickom roku 2023/2024

Študenti sú povinní odovzdať záverečnú prácu v zviazanom obale podľa jednotného vzoru. Výrobu obalu zabezpečuje EDIS. Tento obal si študenti objednať sami. Na bakalársku prácu sa používa mäkká väzba a na diplomovú prácu sa používa tvrdá väzba. Vzor obalu záverečnej práce

Študent je povinný odovzdať záverečnú prácu spolu s ostatnými náležitosťami podľa pokynov určených a vysvetlených na seminároch k záverečným prácam a to nasledovne:

  • 29.4.2024 (pondelok) o 9:00 hod. - bakalárske práce,
  • 3.5.2024 (piatok) o 9:00 hod. - diplomové práce.

Ku každej záverečnej práci, vloženej do centrálneho registra záverečných prác, je vystavený protokol originality, ktorého správna interpretácia je vysvetlená v manuáli.

Prihlasovanie na štátnu skúšku:

Na štátnu skúšku je študent povinný prihlásiť sa písomne do 26.4.2024 a to na predpísanom tlačive. Podpísané tlačivo (originál) odovzdajte Ing, Lenke Černej, PhD.

Odloženie sprístupnenia záverečnej práce (utajenie práce):

V nasledujúcom odkaze nájdete tlačivo na odloženie sprístupnenia záverečnej práce.

Záverečné práce sa budú odovzdávať v priestoroch dopravného laboratória podľa rozpisu zverejneného na dverách. Záverečnú prácu je možné odovzdať len v určený deň a určený čas t.j. osobne každý jeden študent. Pri odovzdávaní záverečných prác budú študentom oznámené pokyny ku štátnym skúškam.

Študent je povinný odovzdať

  1. dva kusy zviazanej práce v jednej musí byť vložený originál zadania práce;

  2. dva kusy podpísanej a zopnutej licenčnej zmluvy, ktorú vyplní pri vkladaní práce do CRZP, systém ju vygeneruje a študent ju vytlačí, zopne a podpíše;

  3. jeden kus prehlásenia o vložení práce do systému CRZP – vygeneruje sa pri vložení práce, treba ju vytlačiť a priniesť – neviazať k licenčnej zmluve!

  4. jeden kus práce v elektronickej forme na USB alebo CD.

Od akademického roku 2011/12 sú záverečné práce zverejnené v elektronickej podobe na stránke centrálneho registra záverečných prác, spravovanej Ministerstvom školstva, vedy a výskumu a športu SR.

Zodpovedným koordinátorom katedry železničnej dopravy pre agendu záverečných prác a štátnych skúšok je Ing. Lenka Černá, PhD. (BF420, tel. č. +421/41/513 34 07).

Náležitosti záverečnej práce sú uvedené vo fakultnom manuáli pre úpravu záverečných prác na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov (aktualizácia február 2024). Metodický návod písania záverečnej práce je uvedený v nasledujúcom manuáli.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť