Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť je významnou súčasťou práce katedry a je vo vzájomnej interakcii s kvalitou realizovanej vzdelávacej činnosti. Je zameraná na tieto hlavné oblasti:

 • železničná doprava,
 • železničná preprava,
 • logistika,
 • manažment a ekonomika dopravných a logistických procesov.

Katedra orientuje svoju vedeckovýskumnú činnosť najmä na organizáciu a riadenie technologických procesov v železničnej a kombinovanej doprave, racionalizáciu činností v železničnej nákladnej a osobnej preprave, efektívnosť investičných projektov, procesy transformácie železníc, internalizáciu externých nákladov dopravy a iné.

Hlavnou náplňou výskumnej činnosti je základný a aplikovaný výskum zameraný na teóriu a praktické riešenie nosných oblastí:

 • výskum technológií v železničnej doprave, preprave a logistike vrátane dekompozície procesov a hodnotenia kvality služieb,
 • výskum inovatívnych prepravných technológií so zameraním na intermodálnu prepravu a integrované prepravné systémy,
 • návrh alokácie terminálov kombinovanej dopravy v podmienkach SR a návrh koncepcie tvorby logistických centier,
 • optimalizácia a racionalizácia služieb poskytovaných na železničnom trhu s podporou informačných systémov a simulačných nástrojov,
 • výskum rozvoja dopravnej infraštruktúry a otázky kapacity železničnej dopravnej cesty,
 • metodiky hodnotenia kvality hromadnej osobnej dopravy a navrhovanie integrovaných dopravných systémov,
 • výskum v oblasti dopravnej politiky, normalizácie a tarifnej politiky,
 • modelovanie dopytu v závislosti od charakteristík ponuky v osobnej i nákladnej železničnej doprave,
 • efektívnosť riadiacich procesov a manažment v železničnej doprave a skúmanie investičných opatrení v železničnej infraštruktúre a mobilnom parku.

V rámci spolupráce s praxou sa katedra orientuje najmä na:

 • organizácie v sektore dopravy pri vypracúvaní projektov, štúdií a právnych noriem,
 • prednáškovú činnosť v manažérskych a iných profesijných kurzoch pre pracovníkov rezortu dopravy, ako aj v rámci odborných podujatí (konferencií, seminárov) s monotematickým zameraním,
 • riešenie aktuálnych problémov dopravnej praxe.

Činnosti katedry sú podporované aj medzinárodnou spoluprácou na úrovni partnerských vysokých škôl a firiem. Katedra dlhodobo úspešne spolupracuje s týmito univerzitami a spoločnosťami:

 • Univerzita Pardubice, ČR
 • Technická univerzita Dresden, Nemecko,
 • Dopravní fakulta ČVUT Praha, ČR,
 • University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Chorvátsko,
 • Budapest University of Technologie and Economics, Maďarsko,
 • University of Belgrade Faculty of Traffic and Transport Engineering,Srbsko,
 • Technical University of Sofia, Bulharsko,
 • Ministerstvo dopravy, výstavy a regionálneho rozvoja SR,
 • Úrad pre reguláciu železničnej dopravy SR,
 • Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR;
 • Železnice Slovenskej republiky,
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.,
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.,
 • České dráhy a.s.,
 • Lokorail a.s.,
 • LTE Slovakia s.r.o.,
 • Samosprávny kraj Košice,
 • Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR,
 • Simcon s.r.o. Žilina,
 • JERID, s.r.o., Olomouc (ČR);
 • Budamar Logistics a.s.,
 • Colspedia, s.r.o., Žilina;
 • VVÚŽ Žilina;
 • VÚD, a.s., Žilina;
 • SKD Intrans, a.s., Žilina;
 • Siemens, AG, Rakúsko;
 • OSŽD Varšava,
 • Bratislavská integrovaná doprava, spol. s.r.o.
 • Třinecké železárny, a.s.,
 • Biocel, a.s. Paskov ČR ,
 • AŽD Praha, s.r.o.

Zamestnanci Katedry železničnej dopravy sú členmi medzinárodných organizácií a konzorcií a pravidelne sa zapájajú do riešení vedecko - výskumných grantových úloh a projektov EÚ (Horizon 2020), projektov štrukturálnych fondov EÚ a praktických projektov pre prax. 

Zatvoriť