Uplatnenie absolventov

Študijný program Železničná doprava

Štúdium železničnej dopravy ako technicko-technologickej disciplíny s doplnením ekonomického rozmeru vzdelania je jedinečné na Slovensku i v strednej Európe. Absolventi tohto odboru nachádzajú uplatnenie primárne na železničnom trhu, ale i na trhu služieb s ďalšími dopravnými, zasielateľskými a logistickými službami. Postupná zmena štruktúry pracovného trhu v SR s prenášaním dôrazu na potrebu absolventov technických disciplín a generačnej výmeny v dopravných spoločnostiach dodáva váhu absolventom študijného programu železničná doprava.

Katedra železničnej dopravy kladie dôraz aj na praktickú stránku prípravy absolventov. V bakalárskom stupni štúdia je zaradený predmet odborná prax, v rámci ktorého študenti praxujú na vybraných prevádzkach Železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., pričom táto je vykonávaná na zmluvnej báze katedry a uvedených spoločností. Vypracovanie záverečných prác pre potreby týchto spoločností poskytuje študentom riešiť praktické problémy a pri preukázaní dostatočných zručností si môže zvýšiť šance na zamestnanie sa v týchto spoločnostiach i v rámci ich adaptačných programov pre absolventov.

Štúdium na Katedre železničnej dopravy ponúka:

 • získanie komplexných vedomostí v technike, technológií, marketingu, manažmente a ekonomických procesoch v oblasti železničnej dopravy,
 • výučbu v špecializovaných učebniach so špecializovanými softvérovým produktmi a v dopravnom laboratóriu,
 • prípravu na odbornosť a kvalifikáciu pre prácu v strednom a vyššom manažmente v železničnom sektore,
 • odborné praxe a exkurzie v podnikoch železničnej dopravy a v logistických podnikoch,
 • podporu záujemcom a nadšencom železničnej dopravy organizovaným aktivitám Klubu priateľov železníc (exkurzie, samostatná práca v dopravnom laboratóriu nad rámec študijných osnov),
 • podporu štúdia odbornou literatúrou vydanou zamestnancami katedry – učebnice a skriptá vydané ku každému predmetu,
 • možnosť stáže a získania informácií pri riešení záverečných prác na zmluvnom základe katedry a najvýznamnejších podnikov v železničnom sektore,
 • po úspešnom absolvovaní prvého stupňa štúdia a splnení podmienok pre prijatie na inžinierske štúdium kontinuálne pokračovanie v druhom stupni štúdia v rovnakom nadväzujúcom študijnom programe.

Absolvent študijného programu Železničná doprava v inžinierskom stupni štúdia bude schopný:

 • plánovať a riadiť železničnú dopravu,
 • posudzovať technologické požiadavky na projekty modernizácie železničnej infraštruktúry,
 • posudzovať technologické požiadavky na projekty systémov koordinovanej dopravy,
 • definovať užívateľské požiadavky na informačné systémy v železničnej doprave a logistike,
 • plánovať a riadiť procesy zasielateľskej a logistickej spoločnosti,
 • stanovovať cenu za prepravu a navrhovať tarify,
 • stanoviť ekonomické a prognostické modely v doprave,
 • manažérsky rozhodovať v sektore železničnej dopravy.

Absolventi študijného programu železničná doprava sa uplatňujú najmä v organizáciách a spoločnostiach v sektore železničnej dopravy i všeobecne v doprave, a to doma i v zahraničí:

 • orgány štátnej správy a samosprávy (ministerstvá, vyššie územné celky a pod.),
 • podniky správcu železničnej infraštruktúry,
 • železničné podniky prevádzkujúce osobnú a nákladnú železničnú dopravu,
 • koordinátori integrovaných dopravných systémov,
 • zasielateľské spoločnosti,
 • logistickí operátori,
 • výskumné, vývojové a projekčné organizácie s dopravným zameraním,
 • stredné odborné a vysoké školy,
 • a iné.

Študijný program Dopravné služby v osobnej doprave

Záujemcovia o štúdium zamerané na prevádzku a ekonomiku dopravného systému osobnej dopravy získajú v študijnom programe dopravné služby v osobnej doprave odborné vedomosti a kvalifikáciu riadiť a organizovať systém hromadnej osobnej dopravy. Štúdium je zamerané na všetky druhy osobnej dopravy a organizovanie integrovaných dopravných systémov a obstarávanie verejnej hromadnej osobnej dopravy.

Štúdium študijného programu ponúka:

 • získanie komplexných vedomostí v technike, technológií, marketingu, manažmente a ekonomických procesoch v oblasti osobnej dopravy,
 • výučbu v špecializovaných učebniach a laboratóriách,
 • odborné praxe a exkurzie v podnikoch verejnej hromadnej osobnej dopravy,
 • podporu štúdia odbornou literatúrou vydanou zamestnancami fakulty,
 • možnosť stáže a získania informácií pri riešení záverečných prác na zmluvnom základe.

Absolventi nájdu uplatnenie v spoločnostiach poskytujúcich hromadnú osobnú dopravu na regionálnej, štátnej alebo medzinárodnej úrovni ale taktiež na pozíciách verejnej správy, ktorá obstaráva dopravnú obslužnosť regiónu (MDVRR SR, úrady VÚC, jednotlivé obce). Uplatnenie taktiež nájdu v organizáciách zabezpečujúcich logistiku prepravy osôb, ako je napr. taxislužba. Absolventi sa taktiež uplatnia v orgánoch štátnej správy a samosprávy pri riadení osobnej dopravy v kontexte dopravno-územného plánovania, urbanizmu a rozvoja turizmu v danom regióne s prihliadnutím k požiadavke ochrany a tvorby životného prostredia.

Absolvovanie bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia je tiež predpokladom pre plynulý prechod do druhého stupňa štúdia v študijnom odbore doprava.

Spoločnosti s uplatnením našich absolventov

Konkrétne sa naši absolventi uplatnili v týchto organizáciách a spoločnostiach:

 • Železnice Slovenskej republiky
 • Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
 • Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
 • ČD Cargo a.s.
 • LTE Slovakia a.s.
 • RTI Railtrans International, a.s.
 • RegioJet a.s.
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
 • Výskumný ústav dopravný a.s.
 • Siemens s.r.o.
 • Simcon s.r.o.
 • Budamar a.s.
 • Oltis Slovakia a.s.
 • Dopravný úrad
 • Metrans (Danubia) a.s.
 • Slov-Vagon a.s.
 • Slovnaft a.s.
 • LOKORAIL a.s.
 • AWT a.s.
 • Třinecké železárny
 • RailNet Europe
 • BF Logistics s.r.o.
 • Kuhne+Nagel s.r.o.
 • DHL
 • PSŽ
 • Investex gorup s.r.o.
 • AK Signal a.s.
 • REMING CONSULT a.s.
 • a mnohé ďalšie zasielateľské spoločnosti,
 • samosprávne kraje (odbory dopravy).
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť