Prehľad projektov

Naša katedra sa spolupodieľa na riešení projektov týchto typov:

  • H2020 - Shift2Rail
  • ERASMUS+
  • Európsky fond regionálneho rozvoja
  • APVV
obrázok 2021 12 03 124637
NázovaLIFEca – Virtual Open Course of Automotive Life Cycle Assessment
Žiadateľ: VŠB-Technická univerzita Ostrava
Partneri:   Newton University, a.s.
  Scoveco, s.r.o.
  Politechnika Śląska
  Spin 360, SRL
  Žilinská univerzita v Žiline
Pridružení partneri:  ACEA: European Automobile Manufacturers’ Association
    ASA: Automotive Skills Association
Identifikačný kód projektu:  2021-1-CZ01-KA220-HED-000032222      
Trvanie projektu: 1/11/2021 – 31/10/2023             
Rozpočet: 276 970 EUR
Zdroj financovania: Erasmus+ Programme, call 2021, round 1, key action KA2, Action type KA220-HED- Cooperation partnerships in higher education
Cieľ
Hlavným cieľom projektu je vyvinúť odborný kurz vysokej kvality špecializovaný na hodnotenie životného cyklu, ktorý by bol pripravený na mieru automobilovému priemyslu. Kurz bude mať formu tzv. MOOC kurzu – masívneho otvoreného on-line kurzu. Projekt sa zameriava na MOOC s certifikačným rámcom a praktickými príkladmi. Bude sa venovať oblasti udržateľného prístupu v automobilovom priemysle s cieľom zlepšiť možnosti kvalitného celoživotného vzdelávania. Svojim zameraním priespeje k transformácii na tzv. Digital Europe. MOOC bude odrážať špecifické požiadavky v oblasti green mobility s ohľadom na stratédiu EU a Green Deal. Na konci porjektu bude kurz mapovaný na celoeurópskej databáze vzdelávacích kurzov ponúkaných smerom k automobilovému priemyslu. Výsledky projektu budú zdieľané verejne v rámci partnerstiev s Automotive Skills Association.  
Koordinátor za UNIZA: doc Ing. Jaroslav Mašek, PhD.
Zatvoriť