Softvéry pre výučbu

Študijný program železničná doprava poskytuje popri teoretických vedomostiach i praktické návyky a skúsenosti s informačnými systémami a riadením dopravnej prevádzky. Katedra železničnej dopravy prevádzkuje samostatnú počítačovú učebňu – laboratórium výpočtovej techniky, v ktorej sa zabezpečuje výskum a vývoj multimediálnych aplikácií a simulačných programov na podporu riadenia dopravných a prepravných procesov. Učebňa je vybavená programovým vybavením používaným v doprave a zasielateľstve:

  • ERIC Desktop (European Rail Information Centre) – modulárny a priebežne aktualizovaný systém informácií zo železničnej nákladnej prepravy od firmy Jerid,
  • RailMap – Prvá železničná mapa Európy od firmy Jerid, ktorá obsahuje okrem iného informácie o železničných staniciach, schematické trasy prepravy s možnosťou napojenia na systémy železníc pre sledovanie pohybu vozňov a na systémy GPS/GSM.
  • Villon Didactic – simulačný softvér umožňujúci riešiť problematiku navrhovania technologických procesov vo vlakotvornej stanici pri rozraďovaní, zhromažďovaní a zostave súprav vlakov,
  • BYRON – simulačný nástroj pre simuláciu technologických procesov logistických centier so zameraním na technológiu skladov, multimodálnych terminálov a zriaďovacích staníc
  • ZONA CP-VT – Zostava nákresného cestovného poriadku výpočtovou technikou – umožňuje konštrukciu grafikonu vlakovej dopravy vrátane riešenia dynamiky jazdy vlaku (stanovenie jazdných časov) a výstupom sú pomôcky grafikonu vlakovej dopravy.
  • APM DK – Automatizované pracovné miesto dopravnej kancelárie  – slúži ako komplexná informačná podporad činností výpravcov s evidenciou elektronickej dokumentácie pri riadení železničnej dopravy. Tento systém je nainštalovaný v jednotlivých staniciach dopravného laboratória.

Pre riešenie vedecko-výskumných úloh sa využívajú tiež softvéry OpenTrack® a AnyLogic® ako podpora pre rozvoj sieťových a miestnych technologických činností.

Vo vedecko-výskumnom zámere Katedry železničnej dopravy sú plánované investície aj do ďalších softvérov a simulačných nástrojov.

Zatvoriť