Profil katedry

Katedra železničnej dopravy je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Zabezpečuje výučbu profilujúcich disciplín v študijnom odbore doprava - študijný program železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma), v študijnom programe dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň), ako aj vybraných disciplín ostatných študijných programov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Ide najmä o disciplíny zamerané na technológiu, riadenie a ekonomiku dopravno-prepravných činností železničnej a intermodálnej prepravy.

Organizačne je katedra členená na tri oddelenia (dopravných procesov, prepravných procesov, manažmentu). V súčasnosti má katedra 13 pedagogických pracovníkov (z toho dvaja profesori, ôsmi docenti, traja odborní asistenti), 2 výskumných pracovníkov, 9 interných doktorandov a 1 THP pracovník.
Zamestnanci katedry zabezpečujú výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo - ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.
Katedra železničnej dopravy má vlastné moderne koncipované dopravné laboratórium s rozsiahlym modelovým koľajiskom (celková dĺžka koľají je 100 m). Katedra prevádzkuje počítačovú učebňu, v ktorej sa zabezpečuje výučba predmetov zameraných na riadenie dopravných a prepravných procesov s podporou multimediálnych aplikácií a simulačných programov .
Okrem zabezpečovania výučby, vedenia diplomových a bakalárskych prác sa členovia katedry aktívne zapájajú do výskumných projektov, grantov, a to domácich i zahraničných a tiež sa zúčastňujú odborných podujatí, stáží a učiteľských mobilít v zahraničí. Profesori a docenti na katedre pôsobia tiež ako školitelia v doktorandskom štúdiu (tretí stupeň vysokoškolského štúdia) na fakulte v študijných programoch dopravná technika a technológia, dopravné služby a odvetvové a prierezové ekonomiky. Katedra spolupracuje s univerzitami doma a v zahraničí a tiež s organizáciami z praxe.
Katedra vydáva vedecké časopisy Transport Technic and Technology, ktorý vychádza dvakrát ročne a Horizons of Railway Transport, ktorý vychádza jedenkrát ročne.

Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť