Profil katedry

Katedra železničnej dopravy je súčasťou Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Zabezpečuje výučbu profilujúcich disciplín v študijnom odbore doprava - študijný program železničná doprava (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma), v študijnom programe dopravné služby v osobnej doprave (bakalársky stupeň), ako aj vybraných disciplín ostatných študijných programov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Ide najmä o disciplíny zamerané na technológiu, riadenie a ekonomiku dopravno-prepravných činností železničnej a intermodálnej prepravy.

Organizačne je katedra členená na tri oddelenia (dopravných procesov, prepravných procesov, manažmentu). V súčasnosti má katedra 13 pedagogických pracovníkov (z toho dvaja profesori, ôsmi docenti, traja odborní asistenti), 2 výskumných pracovníkov, 9 interných doktorandov a 1 THP pracovník.
Zamestnanci katedry zabezpečujú výučbu profilujúcich disciplín, a to železničných dopravných a prepravných procesov (vrátane ich modelovania), ekonomiky a manažmentu železničnej dopravy. Okrem toho katedra zabezpečuje aj výučbu predmetov intermodálna preprava, logistika, manipulácia s materiálom v doprave, tovaroznalectvo - ložná a obalová technika, zasielateľstvo, ekologické aspekty dopravy a iné.
Katedra železničnej dopravy má vlastné moderne koncipované dopravné laboratórium s rozsiahlym modelovým koľajiskom (celková dĺžka koľají je 100 m). Katedra prevádzkuje počítačovú učebňu, v ktorej sa zabezpečuje výučba predmetov zameraných na riadenie dopravných a prepravných procesov s podporou multimediálnych aplikácií a simulačných programov .
Okrem zabezpečovania výučby, vedenia diplomových a bakalárskych prác sa členovia katedry aktívne zapájajú do výskumných projektov, grantov, a to domácich i zahraničných a tiež sa zúčastňujú odborných podujatí, stáží a učiteľských mobilít v zahraničí. Profesori a docenti na katedre pôsobia tiež ako školitelia v doktorandskom štúdiu (tretí stupeň vysokoškolského štúdia) na fakulte v študijných programoch dopravná technika a technológia, dopravné služby a odvetvové a prierezové ekonomiky. Katedra spolupracuje s univerzitami doma a v zahraničí a tiež s organizáciami z praxe.
Katedra vydáva vedecké časopisy Transport Technic and Technology, ktorý vychádza dvakrát ročne a Horizons of Railway Transport, ktorý vychádza jedenkrát ročne.

Zatvoriť