Čo znamená študovať v zahraničí

Študenti Katedry železničnej dopravy počas svojho štúdia na UNIZA majú veľa možností absolvovať časť štúdia v zahraničí a zároveň získať finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených so štúdiom v zahraničí. V súčasnosti si môžu vyberať z ponúk mnohých štipendijných programov. Pravidlá upravujúce štúdium v zahraničí sú uvedené v Študijnom poriadku FPEDAS. V prípade záujmu o absolvovanie časti štúdia v zahraničí v rámci štipendijných programov a grantových schém je potrebné kontaktovať prodekana pre zahraničné vzťahy doc. Ing. Martina Bugaja, PhD., referenta pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ing. Vladimíra Šalagu, PhD. alebo nášho katedrového ERASMUS+ koordinátora doc. Ing. Martina Kendru, PhD.

Na koho sa obrátiť

doc. Ing. Martin Kendra, PhD.
ERASMUS+ koordinátor na KŽD
tel.: +421 41 513 34 29
e-mail: martin.kendra@fpedas.uniza.sk

Ing. Vladimír Šalaga, PhD.
Referent pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 30 62
e-mail: vladimir.salaga@fpedas.uniza.sk

doc. Ing. Martin Bugaj, PhD.
Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy
tel.: +421 41 513 34 56
e-mail: martin.bugaj@fpedas.uniza.sk

VIAC INFORMÁCIÍ NA STRÁNKE FAKULTY

 

Zatvoriť