Študijný program Železničná doprava

Náplň bakalárskeho štúdia

V rámci študijného programu bakalárskeho štúdia (I. stupeň vysokoškolského vzdelania) absolventi nadobúdajú znalosti a zručnosti požadované v podmienkach prevádzkovania železničnej dopravy, podnikovej dopravy a intermodálnej prepravy a sú schopní riadiť dopravné a prepravné technologické procesy, ako aj základné podnikové ekonomické činnosti alebo samostatne podnikať v oblasti dopravných služieb.

Profesijné zameranie absolventa sa opiera o znalosti v oblasti železničnej dopravnej a prepravnej prevádzky, ako aj o základné znalosti ostatných odborov dopravy. Absolvent má nevyhnutné odborné a podnikateľské znalosti zahrňujúce ekonomiku a manažment dopravného podniku.

Absolvent študijného programu získa základné znalosti z teórie dopravy, z oblasti technológie dopravných a prepravných procesov, ako aj z oblasti ekonomiky riadenia podniku, podnikania v doprave a informatiky. Vedomosti sa špecificky rozvíjajú tak, aby absolvent vedel riadiť a organizovať dopravnú prevádzku. Teoretické vedomosti si študenti overujú v rámci praktických laboratórnych cvičení v dopravnom laboratóriu a v počítačových učebniach, ako aj priamo v železničnej prevádzke v rámci odbornej praxe.

Súčasťou vzdelávania je aj možnosť absolvovať dopravný kurz výpravcu s praktickou spôsobilosťou na výkon tejto funkcie. Pri výučbe je aplikovaná výpočtová technika, najmä v oblasti informačných a riadiacich systémov, ekonomiky a finančného rozhodovania.

Jazyková príprava je súčasťou celého systému vzdelávania s cieľom umožniť prácu so zahraničnou odbornou literatúrou a odbornú komunikáciu v cudzích jazykoch.

Absolvent študijného odboru dokáže prezentovať ponuku dopravných služieb, riadiť a organizovať prepravné reťazce a navrhnúť variantné možnosti prepravy s ohľadom na minimalizáciu nákladov a životné prostredie.

Na záver štúdia musí absolvent preukázať komplexné systémové vedomosti pri obhajobe záverečnej práce.

Po absolvovaní štúdia sa absolventi na základe získaných vedomostí, poznatkov a praktických návykov primárne uplatnia na základných a stredných stupňoch riadenia železničnej prevádzky, ako aj v zasielateľských podnikoch, u dopravných operátorov alebo dopravných útvaroch priemyselných podnikov, v subjektoch pôsobiacich na dopravnom trhu, ako aj v orgánoch štátnej správy pri manažovaní dopravy.

Náplň inžinierskeho štúdia

Teoretický základ inžinierskeho štúdia utvárajú disciplíny aplikovanej matematiky (vrátane operačnej analýzy), aplikovanej mechaniky a štatistiky, ako aj teórie modelovania systémov. Ďalej sa rozvíjajú vedomosti v špecializovaných disciplínach o technológii, riadení a ekonomike dopravno-prepravnej činnosti železničnej dopravy, ako sú dopravné procesy (vrátane osobnej dopravy a modelovania dopravných procesov), prepravné procesy (vrátane osobnej prepravy, medzinárodnej prepravy, logistických a prepravných technológií a modelovania prepravných procesov), ekonomika železničnej dopravy (vrátane kalkulácie vlastných nákladov, cien a taríf v doprave, kontrolingu a modelovania ekonomických procesov), ďalej logistika, podniková stratéga a manažment.

Zameranie v inžinierskej forme štúdia sa rozvíja v týchto skupinách predmetov:

  • disciplíny dopravných procesov,
  • disciplíny prepravných procesov,
  • disciplíny ekonomiky a manažmentu,
  • ostatné disciplíny.

Podiely počtov predmetov v jednotlivých ročníkoch inžinierskeho štúdia sú uvedené na nasledujúcich grafoch:

Image
Image
Image
Image
Image
Uložiť
Predvoľby používateľov súborov cookie
Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok na našej webovej stránke. Ak odmietnete používanie cookies, táto webová stránka nemusí fungovať podľa očakávania.
Prijať všetky
Odmietnuť všetky
Essential
Tieto súbory cookie sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky. Nemôžete ich zakázať.
Core
Prijať
Analytics
Nástroje používané na analýzu údajov na meranie efektívnosti webovej lokality a na pochopenie jej fungovania.
Google Analytics
Prijať
Odmietnuť
Marketing
Súbor techník, ktorých cieľom je obchodná stratégia a najmä štúdium trhu.
YouTube
Prijať
Odmietnuť